European Voice - EU fails to agree Kyoto negotiating position