20120905-ib-extreme-weather-extreme-prices-en_3.pdf