ib-extreme-weather-extreme-prices-05092012-es_4.pdf